ÅRSREDOVISNING, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

En årsredovisning för en bostadsrättsförening ska innehålla följande delar och de ska presenteras i den här ordningen:

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Noter.

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Valorem skriver en grund till förvaltningsberättelse som styrelsen får uppdatera eftersom det är styrelsen i föreningen som vet vad som de facto hänt i föreningen föregående år. Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen visar bland annat föreninens samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på balansdagen, den sista dagen på räkenskapsåret.

Noter

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan föreningen specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.

Källa: Bolagsverket

Revisor och revision

En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor men och den revisorn behöver inte vara godkänd eller auktoriserad (om inte stadgarna stipulerar annat), det går bra men en internrevisor, eller lekmannarevisor som det också kallas. En vanlig ekonomiskt kunnig ojävig person som har insikt och erfarenhet av ekonomiska förhållanden kan fungera som revisor. Styrelsen kan under året rådfråga revisorn och revisorn bör påtala fel och brister så tidigt som möjligt, innan felen förvärras. Ansvaret är dock alltid hos styrelsens. Revisorn väljs på årsstämman och är med andra ord utsedd av medlemmarna att granska så att inga oegentligheter förekommer i föreningen. Revisorn har rätt att ta del av alla dokument, avtal, räkenskaper och protokoll, något som den vanlige medlemmen inte har.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just er? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.