ORDLISTA

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  är tillgångar i fören­ ingen som är avsedda för långvarigt bruk.

AVSKRIVNINGAR  är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl.a. föreningens byggnad och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år.


AVSÄTTNINGAR  
är för en bostadsrättsförening en reservering för framtida underhåll av fastigheten. Avsättningar styrs av föreningens stadgar och stämmobeslut.


BALANSRÄKNINGEN
 visar föreningens samtliga tillgångar. eget kapital. avsättningar och skulder per bokslutsdagen.


DRIFTSKOSTNADER
 är kostnader för löpande funk­tioner i en fastighet. Exempel på driftskostnader i en bostadsrättsförening är värme, el. vatten och avlopp, städning, sophämtning och fastighetsskötsel.


EGET KAPITAL
 är föreningens nettotillgångar, d.v.s. skillnaden mellan tillgångar och skulder.


FASTIGHET
 är fast egendom som är upptagen eller ska upptas i fastighetsregistret. En fastighet är bygg­nad och mark eller bara mark.


FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL
 är en fond som föreningen enligt stadgar och/eller stämmobeslut gör en reservering till årligen.


FÖRENINGSSTÄMMAN
 är ett sätt för medlemmarna att utöva inflytande i föreningen . Ordinarie förenings­ stämma innehåller årets bokslut och här kan man även välja nya styrelseledamöter.


FÖRUTBETALDA INTÄKTER
 är bokförda och betalda. men avser kommande räkenskapsår. t.ex. årsavgifter eller hyror.


FÖRUTBETALDA KOSTNADER
 är en kostnad som föreningen betalt eller fått faktura på, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
 är den del av års­ redovisningen som återger styrelsens redovisning av verksamheten som text.


KORTFRISTIGA SKULDER
 är skulder som förfaller till betalning inom ett år.


LÅNGFRISTIGA SKULDER
 är skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare.


OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
 är tillgångar avsedda att omsättas (säljas) och att innehas kortare än tre år, bl.a. kassa och bank.


PERIODISKT UNDERHÅLL ENLIGT UNDERHÅLLSPLAN
. Utbyte/reparation som går att planera och som finns med i föreningens underhållsplan för fastigheten (”underhåll som är planerat i tid, art och omfattning”) även kallat planerat underhåll. Exempel på periodiskt underhåll enligt underhållsplan/planerat un­derhåll är .omläggning av tak, putsning av fasad, utbyte av ventilationsanläggning och utbyte av rörsystem.


REPARATIONER
 Utbyte/reparation av saker som gått sönder utan att man kunnat förutse detta (”underhåll som syftar till att återställa en funktion som nått en oacceptabel nivå”), även kallat felavhjälpande underhåll. Exempel på reparationer/felavhjälpande underhåll är skadegörelse, vattenskador och stuprör som fryser sönder.


RESULTATRÄKNINGEN
 visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden . Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott.


STÄLLDA SÄKERHETER
 avser de pantbrev/fastighets­ inteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån.


UPPLUPNA INTÄKTER
 är intäkter som tillhör räken­skapsåret men som föreningen inte erhållit likvid för per bokslutsdagen .


UPPLUPNA KOSTNADER
 är kostnader som tillhör räkenskapsåret men för vilka föreningen inte har fått någon faktura per bokslutsdagen.


ÅRSAVGIFT
 är medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till den löpande driften och de stadge-enliga avsättningarna. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste och största inkomstkälla.


ÅRSREDOVISNING
 är en sammanställning av fören­ ingens räkenskaper och förvaltning för ett räken­skapsår och den ska behandlas av ordinarie förenings­ stämma. Årsredovisningen ska omfatta förvaltnings be­ rättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.